Automatic Voltage Regulators

ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า จะทำให้เกิดความเสียหายทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักร และมีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและคุณภาพของสินค้า อุปกรณ์ปรับแรงดันอัตโนมัติ มีตั้งแต่ขนาด 1-4000 KVA โดยสามารถเลือกระดับการผันผวนของแรงดันไฟฟ้า 15%, 20% หรือ 30%

 

Partner Links

บริษัท วินบริดจ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจมากว่า 10 ปี โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ร่วมงานกันมายาวนาน ดังนี้