โครงการ: งานขายพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500kVA พร้อมโรงคลุม

  • โครงการ:
    งานขายพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500kVA พร้อมโรงคลุม
  • สถานที่:
    ณ อาคารผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ปีที่แล้วเสร็จ:
    2557
  • รายละเอียดเพิ่มเติม: