โครงการ: งานขายพร้อมติดตั้ง ชุด Dynamic UPS ขนาด 400kVA 2 ชุด อาคาร Power House

  • โครงการ:
    งานขายพร้อมติดตั้ง ชุด Dynamic UPS ขนาด 400kVA 2 ชุด อาคาร Power House
  • สถานที่:
    ท่าอากาศยานดอนเมือง
  • ปีที่แล้วเสร็จ:
    2556
  • รายละเอียดเพิ่มเติม: