โครงการ: งานดูแลรักษาและซ่อมบำรุงชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

  • โครงการ:
    งานดูแลรักษาและซ่อมบำรุงชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
  • สถานที่:
    ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • ปีที่แล้วเสร็จ:
    2556
  • รายละเอียดเพิ่มเติม: