โครงการ: งานดูแลรักษาและซ่อมบำรุงชุด Dynamic UPS

  • โครงการ:
    งานดูแลรักษาและซ่อมบำรุงชุด Dynamic UPS
  • สถานที่:
    ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • ปีที่แล้วเสร็จ:
    2556
  • รายละเอียดเพิ่มเติม: