โครงการ: งานดูแลรักษา Dynamic UPS 400kVA จำนวน 2 ชุด ณ อาคาร Power House

  • โครงการ:
    งานดูแลรักษา Dynamic UPS 400kVA จำนวน 2 ชุด ณ อาคาร Power House
  • สถานที่:
    ท่าอากาศยานดอนเมือง
  • ปีที่แล้วเสร็จ:
    2557
  • รายละเอียดเพิ่มเติม: