โครงการ: งานติดตั้งชุด Dynamic UPS ขนาด 250kVA จำนวน 1 เครื่อง

  • โครงการ:
    งานติดตั้งชุด Dynamic UPS ขนาด 250kVA จำนวน 1 เครื่อง
  • สถานที่:
    อาคารปฏิบัติการและระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • ปีที่แล้วเสร็จ:
    2557
  • รายละเอียดเพิ่มเติม: