โครงการ: Mobile Lighting Generator พร้อมโคมฉาย ขนาด 25kW จำนวน 10 ชุด

  • โครงการ:
    Mobile Lighting Generator พร้อมโคมฉาย ขนาด 25kW จำนวน 10 ชุด
  • สถานที่:
    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • ปีที่แล้วเสร็จ:
    2556
  • รายละเอียดเพิ่มเติม: